POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.PERFUMECRAFT.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies
 1. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Bogdan Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firma: Vetiver Bogdan Wójcik, z siedzibą przy Unruga 90E/1, 81-181 Gdynia, NIP: 9581522318 (zwany dalej Właściciel)

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

Świadczenie usług oferowanych w Sklepie Realizacja zamówień

Marketing bezpośredni oferowanych usług

 1. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
 1. zawarcia umowy; 
 2. dokonania rozliczeń;
 3. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
 4. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)
 5. przyjmowania zamówień i ich obsługi

  3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
  4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
  5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami użytkownika lub osoby trzeciej jak również marketingu usługi produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. Dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

-imię i nazwisko;
– płeć;
-adres dostawy,
-numer telefonu;
– adres e-mail.

b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie

-data urodzenia,
-numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury). numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

 

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119.4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: rozporządzenie RODO
 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika w chwili potwierdzenia dokonane na stronie internetowej transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

 

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych
 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 1. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie op. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora, danymi osobowymi.
 1. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić Zadanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności
 2. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej;
 1. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Informacji handlowych)
 1. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich
 1. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskie) 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia RODO.

 

VIII. CIASTECZKA

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.